Komunikat 1 | Komunikat 2 | Program konferencji | Rejestracja online | Lista uczestników | 60-lecie WNE

Konferencja 2013

X Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa 27 czerwca 2013

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską i gospodarką innych krajów.

Tematyka konferencji
• perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach,
• procesy globalizacji w gospodarce światowej i ich wpływ na rolnictwo i gospodarkę żywnościową,
• wpływ integracji europejskiej na procesy zachodzące w rolnictwie i gospodarce żywnościowej,
• kapitał ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
• wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
• związek między rozwojem rolnictwa i zmianami w stanie środowiska naturalnego,
• znaczenie nieżywnościowego wykorzystania produktów rolnych dla produkcji i handlu produktami rolnymi,
• ryzyko cenowe i dochodowe w gospodarce żywnościowej w warunkach globalizacji.

Komitet naukowy
• prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
• dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
• dr hab. Jakub Kraciuk
• dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
• dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
• dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Miejsce konferencji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Komitet organizacyjny:
dr inż. Robert Pietrzykowski (przewodniczący)
mgr Marcin Adamczyk
mgr Katarzyna Czech
dr Anna Górska
dr inż. Mariusz Hamulczuk
dr inż. Marcin Idzik
dr inż. Zdzisław Jakubowski
dr inż. Elżbieta Kacperska
dr inż. Tomasz Klusek
dr inż. Paweł Kobus
dr inż. Dorota Kozioł-Kaczorek
dr inż. Dorota Komorowska
dr inż. Janusz Majewski
dr inż. Elwira Laskowska
mgr Iryna Petrovska
mgr Łukasz Pietrych
dr inż. Alicja Stolarska
dr Ewa Wasilewska
mgr Anna Woźniak-Andrzejuk
mgr Adam Waszkowski

Sekretariat konferencji:
mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. 225934102 lub 225934103, fax 225934101
email: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje

Kalendarium konferencji

Rok 2013 został ogłoszony przez Władze Wydziału Nauk Ekonomicznych rokiem jubileuszowym, ponieważ właśnie w tym roku mija 60-lecie Wydziału Nauk Ekonomicznych. Między innymi z tego powodu Kierownik Katedry i Komitet Organizacyjny postanowił zmienić termin rozpoczęcia konferencji na 27 czerwca 2013 roku. W związku z powyższym kalendarium konferencji będzie miało następujący kształt:
15 lutego 2013 – Przesyłanie zgłoszeń. Rejestracja przez formularz internetowy.
15 lutego 2013 – Ostateczny termin przesyłania referatów.
28 lutego 2013 – Wpłata konferencyjna
27 czerwca 2013 – Rozpoczęcie konferencji

Informacje organizacyjne
• Przewidziana jest publikacja recenzowanych referatów konferencyjnych w formie artykułów w Zeszytach Naukowych SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykułów anglojęzycznych w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 7 pkt.
• Referaty po recenzjach nadesłane po terminie 15.02.2013 mogą zostać opublikowane po konferencji.
• Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

Warianty i koszt udziału w konferencji
1. Uczestnictwo wraz z referatem (pełny udział) – 750 zł
2. Uczestnictwo w konferencji bez referatu – 250 zł
3. Przesłanie referatu bez udziału w konferencji – 600 zł (opłata za proces redakcyjny)
• W celu terminowego wystawienia faktury prosimy o przesłanie razem z artykułem zeskanowanego potwierdzania wpłaty.
• Przedstawione powyżej opłaty dotyczą artykułów, których objętość nie przekracza 10 ciu stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu: 70 zł za każdą rozpoczętą stronę.
• Koszt udziału w konferencji nie obejmuje kosztów ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji hotelu.

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”
Decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 31.05.2013. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.
• W przypadku całkowitej rezygnacji z konferencji przed 31.05.2013 oraz niezgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobierana będzie opłata manipulacyjna 100 zł.
• W przypadku rezygnacji z konferencji przed 31.05.2013 oraz negatywnej recenzji artykułu do publikacji pobierana będzie opłata manipulacyjna 300 zł.

Konto wpłat:
Konto wpłat:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
z dopiskiem:
50720082500-K00011-99 + nazwisko i imię uczestnika

Wymagania redakcyjne:
Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie internetowej konferencji. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.

Rejestracja online
Zgłoszenia na konferencję są możliwe wyłącznie przez wypełnienie formularza internetowego znajdującego się na stronie konferencji.

Pliki do pobrania
Formatka artykułu | Oświadczenie | Wymagania redakcyjne | Komunikat 1 | Komunikat 2 | Program konferencji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Międzynarodowa Konferencja naukowa pn. „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi