SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Konferencja Naukowa p.t.
AKTUALNE ZAGADNIENIA W ROZWOJU
MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH
organizowana z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin
Prof. dr hab. dr h.c. Jana Góreckiego

pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora SGGW

Warszawa, 21 października 2014 roku

PROGRAM KONFERENCJI

 • 9.30-10.00
  Rejestracja
 • 10.00-11.00
  Otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
  Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański pt.: Profesor Jan Górecki jako naukowiec i Rektor SGGW
  Dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw. – Profesor Jan Górecki jako człowiek i wychowawca
  Wystąpienia wybranych przedstawicieli instytucji
  Prof. dr hab. Jan Górecki
 • 11.00-11.15
  Przerwa na kawę
 • 11.15-12.30
  Sesja plenarna – dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw.
  Prof. dr hab. Jan Górecki pt.: Wieś i rolnictwo – refleksje nad procesami transformacji
  Prof. dr hab. Jerzy Wilkin pt.: Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej
  Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. nadzw. pt.: Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowy
  Dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw. pt.: Ekonomika informacji w międzynarodowych stosunkach gospodarczych
  Dyskusja
 • 12.30-13.00
  Przerwa na kawę
 • 13.00-13.30
  Koncert
 • 13.30
  Poczęstunek
  Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

Profesor Jan Górecki jest postacią znaną w krajowym i międzynarodowym środowisku ekonomistów rolnictwa. Powszechnie znane są też Jego zasługi jako organizatora nauki i wyższego szkolnictwa rolniczego, w roli wieloletniego prorektora i rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Znany i ceniony jest też Jego wkład w rozwój SGGW. W zakresie Jego działalności mieści się również wieloletnia praca w międzynarodowych organizacjach rolniczych i służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Po przejściu na emeryturę rozpoczął pracę w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”. Z tego powodu Jego macierzysta katedra we współpracy z IRWiR PAN zdecydowała w roku Jego jubileuszu zorganizować konferencję naukową w celu wymiany poglądów i prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych tendencji w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych.
Państwa udział w tej konferencji będzie dla jej organizatorów wyróżnieniem.
Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy konferencji

KOMITET NAUKOWY:

 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca),
 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW,
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW,
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW,
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

MIEJSCE KONFERENCJI:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Aula Kryształowa
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr inż. Elżbieta Kacperska (przewodnicząca),
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski (wiceprzewodniczący),
 • mgr Adam Andrzejuk,
 • mgr Łukasz Chryniewicz,
 • mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

SEKRETARIAT KONFERENCJI:
mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934103 lub (022)5934102, fax. (022)5934101
e-mail: kermsg@sggw.pl

Komunikat – pobierz


Konferencja 2014

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa – Rogów 26-27 czerwca 2014

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską a gospodarką innych krajów.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy i determinanty rozwoju rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce i innych krajach,
 • procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i obszary wiejskie,
 • międzynarodowe trendy w konsumpcji żywności, nieżywnościowych produktów agrobiznesu oraz środowiskowych walorów obszarów wiejskich,
 • ryzyko cenowe i dochodowe w gospodarce żywnościowej w warunkach globalizacji,
 • ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju gospodarki leśnejw Polsce i innych krajach,
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich,
 • systemy informacyjne w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej,
 • ekonomiczne aspekty zarządzania informacją w procesie globalizacji,
 • kapitał ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie integracji europejskiej.

Komitet naukowy:

 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca)
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Marcin Idzik (przewodniczący)
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr inż. Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr AdamAndrzejuk
 • mgr Łukasz Chryniewicz
 • mgr Katarzyna Czech
 • mgr NataliyaFesyuk
 • mgr IrynaPetrovska
 • mgr Łukasz Pietrych
 • mgr Adam Waszkowski
 • mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszenia: do 15.05.2014
 • Wpłata konferencyjna: do 15.05.2014
 • Przesyłanie referatów: do 15.05.2014

 

Informacje organizacyjne:

Referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykuły anglojęzyczne w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 8 pkt.
Referaty przesłane po 15.03.2014, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane po konferencji. Na stronie internetowej konferencji jest dostępny druk oświadczenia, że przesłane opracowanie jest oryginalne i nie było dotychczas publikowane, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres sekretariatu konferencji.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – pełne uczestnictwo w konferencji, koszt: 980 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego, udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 26.06.2014 na 27.06.2014).

Wariant 2 – publikacja artykułu bez udziału w konferencji, koszt: 720 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego.

Konto wpłat:
Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230 z dopiskiem:
507-20-082500-L00018-99 + nazwisko i imię uczestnika

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 30.04.2014. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane. W przypadku negatywnej recenzji artykułu opłata nie będzie zwracana.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest możliwe drogą wypełnienia i przesłania na adres sekretariatu konferencji formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.
 • Rejestracja online

Wymagania redakcyjne:
Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie konferencji. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie | Wzorzec edytorski| Wymagania redakcyjne | Komunikat 1 | Komunikat 2 |Formularz zgłoszenia udziału | Oświadczenie

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY KONFERENCJI

W pierwszym dniu konferencji odbędą się dwie sesje plenarne. W drugim dniu planowane są trzy równoległe sesje tematyczne oraz jedna sesja plenarna podsumowująca obrady w sesjach tematycznych. Każdy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów jest proszony o przygotowanie 12 minutowej prezentacji swojego referatu. W każdej z sesji przewiduje się także czas na dyskusję po każdym referacie. Ze względu na łączoną tematykę konferencji, referaty podzielono na sesje tema­tyczne. Wyodrębniono sesję anglojęzyczną bez względu na tematykę. Pozostałe sesje odbędą się w języku polskim.

26 czerwca 2014 (czwartek)

08:00 – 09:00 Rejestracja uczestników konferencji, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, hol budynku nr VIII

09:00 – 11:00 Otwarcie konferencji. Sesja Plenarna I, sala 112 budynek nr VIII

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Sesja Plenarna II, sala 112 budynek nr VIII

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:30 Przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Leśna 5a (http://cepl.sggw.pl)

15:30 – 16:00 Zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu Belwederek oraz Pod Bukiem

16:00 – 16:30 Spotkanie przy kawie, hol Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie

16:30 – 19:00 Zwiedzanie z przewodnikiem arboretum (http://arboretum.sggw.pl) oraz muzeum Lasu i Drewna w Rogowie (http://cepl.sggw.pl/muzeum)

19:00 – 19:30 Czas wolny

19:30 – Uroczysta kolacja

27 czerwca 2014 (piątek)

07:30 – 08:30 Śniadanie, Hotel Jodełka

08:30 – 10:30 Trzy równoległe sesje tematyczne

Sesja A1, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja B1, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja C1, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 13:00 Trzy równoległe sesje tematyczne

Sesja A2, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja B2, sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja C2, sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

13:00 – 14:00 Sesja plenarna, Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

14:00 – 15:00 Lunch

15:00 – Powrót uczestników konferencji autokarem do Warszawy (16:30 – Dworzec Centralny PKP, 17:00 – Kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166)

26 czerwca 2014 (czwartek) – SGGW Warszawa

SESJA PLENARNA I 9:00 – 11:00,

professor Salima Taibi, dr hab. Maria Parlińska prof. SGGW

Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia patronów konferencji i zaproszonych Gości

 1. Baiba Rivza, Laura Jerescenkova, Maiga Kuzmetra: Diversification of farming as one of the economic solution for farms maintaining rural territories
 2. Jan Górecki: Poziom życia ludności świata – stan i tendencje (analiza globalna)
 3. Alina Hyz, Theodoros Papelias, Vasilios Panagou: The developments and trends of the agricultural sector in Greece
 4. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki: Uwarunkowania i wyzwania leśnictwa XXI wieku
 5. Alexander Shpak, Andrei Pilipuk: Competitive performance of the Belarusian Agro-Food Industry

 

SESJA PLENARNA II 11:30 – 13:00,

professor Alina Hyz, dr hab. Stanisław Stańko prof. SGGW

 1. Salima Taibi, Iryna Petrovska, Dimitri Laroutis: Status Quo and willingness to pay for erosive runoff
 2. Joanna Kisielińska: Wpływ rozszerzenia UE w 2004 r. na ceny zbóż
 3. Urszula Bronisz, Johan Van Ophem, Wim Heijman: The impact of intellectual and social capital on the competitiveness of Polish regions
 4. Andrzej Czyżewski, Sebastian Stępień: Elementy nowości wspólnej polityki rolnej po 2014 roku w odniesieniu do polskiego rolnictwa
 5. Renata Grochowska, Stanisław Manko: Produktywność gospodarstw rolnych w Polsce na tle innych krajów

27 czerwca 2014 (piątek) – CEPL Rogów

SESJA TEMATYCZNA A1 08:30 – 10:30

professor Baiba Rivza, professor Alexander Shpak

 1. Michail Th. Papailias: Research on the social and economic differentiations in the Greek rural sector during the period 1830-2030
 2. Tetiana Ivanovna Balanovska, Zoreslava Boretska: Particular methodical approaches for decision making in agriculture
 3. Karolina Pawlak: Changes in the EU and global milk and dairy products market in view of multilateral trade liberalization
 4. Maria Parlińska, Michał Wielechowski: Political business and budget cycles
 5. Tímea Varró: The accounting features of the agricultural enterprises
 6. Sandra Wajchman, Roman Jaszczak, Silvija Krajter Ostoić: Legal and administrative aspects of urban forestry in Poland and Croatia
 7. Iryna Petrovska, Łukasz Pietrych: Using Internet as an information source for leading agriculture activity

 

SESJA TEMATYCZNA B1 08:30 – 10:30

prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, dr Elwira Laskowska

 1. Lech Płotkowski, Arkadiusz Gruchała: Ekonomiczne problemy gospodarki leśnej na obszarach włączonych do sieci Natura 2000
 2. Bolesław Porter, G. Trzciński, K. Czyżyk: Las i leśnictwo w rozwoju lokalnym
 3. Emilia Wysocka-Fijorek: Ekonomiczne, społeczne i prawne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych
 4. Waldemar Łupiński: Wybrane problemy zalesiania gruntów nieprzydatnych do wykorzystania rolniczego
 5. Ryszard Grabowski, Waldemar Łupiński: Przestrzenna struktura gospodarstw rolnych, a walory rekreacyjno-turystyczne na przykładzie gmin powiatu hajnowskiego, województwo podlaskie
 6. Katarzyna Brodzińska: Rolnictwo ekologiczne – tendencje i kierunki zmian
 7. Lucyna Przezbórska-Skobiej: Obszary wiejskie i rolnictwo jako źródło dóbr publicznych w agroturystyce
 8. Joanna Ligenzowska: Rolnictwo ekologiczne na świecie

 

SESJA TEMATYCZNA C1 08:30 – 10:00

dr Dorota Kozioł-Kaczorek, dr Paweł Kobus

 1. Paweł Kobus: Znaczenie doboru próby w analizie danych gospodarstw rolniczych
 2. Paweł Dziekański: Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji
 3. Luiza Ossowska: Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego
 4. Dorota Janiszewska: Zróżnicowanie rolnictwa krajów Unii Europejskiej na podstawie wybranych cech
 5. Wioleta Sobczak: Poziom zamożności społeczeństwa a ceny detaliczne owoców w wybranych krajach Unii Europejskiej
 6. Ewa Jałowiecka, Piotr Jałowiecki, Tomasz Śmiałowski: Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013
 7. Marcin Idzik: Współbieżność wahań koniunktury ogólnogospodarczej oraz koniunktury w województwie mazowieckim
 8. Małgorzata Konarska, Anna Sakowska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Spożycie mięsa wołowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012

 

SESJA TEMATYCZNA A2 11:00 – 13:00

prof. dr hab. Janina Sawicka, dr hab. Julian T. Krzyżanowski prof. SGGW

 1. Julian T. Krzyżanowski: Akty delegowane UE w odniesieniu do WPR
 2. Renata Przygodzka: Pomoc publiczna a rolnictwo
 3. Janina Sawicka: Polityka równości szans na rynku Unii Europejskiej
 4. Tomasz Klusek: Pomoc publiczna przy zakupie gruntów rolnych – uwarunkowania i efekty
 5. Iwona Janczyk: Rola ZKTN w światowym rolnictwie
 6. Monika Jaworska: Wielowymiarowa analiza porównawcza kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej
 7. Walenty Poczta, Patrycja Beba: Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach UE

 

SESJA TEMATYCZNA B2 11:00 – 13:00

dr hab. Karolina Pawlak, dr Alicja Stolarska

 1. Piotr Jałowiecki, Ewa Jałowiecka: Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności
 2. Anna Sakowska, Małgorzata Konarska, Dominika Gózek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka: Ekonomiczne aspekty systemów pakowania mięsa
 3. Małgorzata Błażejowska: Prawne aspekty rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce i krajach UE
 4. Alicja Stolarska: Zużycie energii w wiejskich gospodarstwach domowych Mazowsza na tle trendów europejskich
 5. Marek Zieliński: Emisja gazów cieplarnianych a efektywność funkcjonowania polskich gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych
 6. Dawid Olewnicki: Krajowa produkcja roślin zielarskich, przyprawowych oraz przeznaczonych do produkcji leków jako istotny segment rynku ogrodniczego
 7. Maria Zuba-Ciszewska: Wpływ zmian niektórych uwarunkowań produkcji mleka krajowego na zmiany organizacyjnej i technologicznej produktywności potencjalnej powierzchni paszowej w Polsce i wybranych krajach UE w latach 1996-2011

SESJA TEMATYCZNA C2 11:00 – 13:00

dr hab. Renata Grochowska prof. IERiGZ, dr hab. Jakub Kraciuk prof. SGGW

 1. Marzena Trajer, Paweł Smoliński, Martyn Mieczkowski: Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi
 2. Lilianna Jabłońska: Holenderski sektor kwiaciarski w pierwszej dekadzie XXI wieku
 3. Paweł Kraciński: Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji w latach 2001-2012
 4. Łukasz Zaremba: Polski i światowy rynek malin i ich przetworów
 5. Olga Stefko: Zróżnicowanie w analizie czynników warunkujących poziom wymiany międzynarodowej produktami ogrodniczymi
 6. Krystyna Rejman, Ewa Halicka, Barbara Kowrygo: Zrównoważona konsumpcja a zmiany w spożyciu żywności w wybranych krajach
 7. Robert Mroczek: Perspektywy i determinanty rozwoju przemysłu mięsnego w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

SESJA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA KONFERENCJĘ 13:00 – 14:00

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00

Rejestracja

10.00-11.00

Otwarcie konferencji Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW

Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański pt.: Profesor Jan Górecki jako naukowiec i Rektor SGGW

Dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw. – Profesor Jan Górecki jako człowiek i wychowawca

Wystąpienia wybranych przedstawicieli instytucji

Prof. dr hab. Jan Górecki

11.00-11.15

Przerwa na kawę

11.15-12.30

Sesja plenarna – dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Jan Górecki pt.: Wieś i rolnictwo – refleksje nad procesami transformacji

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin pt.: Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej

Dr hab. Jakub Kraciuk, prof. nadzw. pt.: Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym

Dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw. pt.: Ekonomika informacji w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Dyskusja

12.30-13.00

Przerwa na kawę

13.00-13.30

Koncert

13.30

Poczęstunek

Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

Katedra Ekonomiki Rolnictwa

i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Konferencja Naukowa p.t.

AKTUALNE ZAGADNIENIA W ROZWOJU

MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

organizowana z okazji Jubileuszu 80-lecia Urodzin

Prof. dr hab. dr h.c. Jana Góreckiego

pod patronatem

Jego Magnificencji Rektora SGGW

Warszawa, 21 października 2014 roku

Profesor Jan Górecki jest postacią znaną w krajowym i międzynarodowym środowisku ekonomistów rolnictwa. Powszechnie znane są też Jego zasługi jako organizatora nauki i wyższego szkolnictwa rolniczego, w roli wieloletniego prorektora i rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Znany i ceniony jest też Jego wkład w rozwój SGGW. W zakresie Jego działalności mieści się również wieloletnia praca w międzynarodowych organizacjach rolniczych i służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Po przejściu na emeryturę rozpoczął pracę w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, gdzie pełnił funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Wieś i Rolnictwo”. Z tego powodu Jego macierzysta katedra we współpracy z IRWiR PAN zdecydowała w roku Jego jubileuszu zorganizować konferencję naukową w celu wymiany poglądów i prezentacji wyników badań naukowych na temat aktualnych tendencji w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Państwa udział w tej konferencji będzie dla jej organizatorów wyróżnieniem.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy konferencji

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca),

dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW,

dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW,

dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW,

dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aula Kryształowa

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr inż. Elżbieta Kacperska (przewodnicząca),

dr inż. Zdzisław Jakubowski (wiceprzewodniczący),

mgr Adam Andrzejuk,

mgr Łukasz Chryniewicz,

mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa

i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934103 lub (022)5934102, fax. (022)5934101
e-mail: kermsg@sggw.pl