Konferencja 2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa – Rogów 16-17 czerwca 2016

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej organizowanej w dniach 16-17 czerwca 2016 r. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące globalne i międzynarodowe aspekty gospodarki rolno-żywnościowej:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz obszarów wiejskich
 • polityka ekonomiczna i jej wpływ na rozwój gospodarki
 • procesy globalizacji i integracji
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania
 • łańcuch marketingowy żywności
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej
 • ekonomiczne aspekty informacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich
 • zarządzanie zasobami naturalnymi i ocena oddziaływania na środowisko

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszeń: do 15.04.2016
 • Wpłata konferencyjna: do 30.04.2016
 • Przesyłanie referatów: do 30.04.2016

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 30.04.2015. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – pełne uczestnictwo w konferencji, koszt: 1050 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego, udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 16.06.2016 na 17.06.2016).

Wariant 2 – publikacja artykułu bez udziału w konferencji, koszt: 790 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego

Wariant 3 – uczestnictwo w konferencji bez referatu, koszt – 490 zł. Opłata obejmuje koszt udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 16.06.2016 na 17.06.2016).

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-082500-M00563-99 oraz nazwisko Uczestnika

Ramowy plan konferencji:

1 dzień / 16.06.2016 (czwartek)

 • rejestracja uczestników konferencji – Wydział Nauk Ekonomicznych, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
 • uroczyste otwarcie konferencji sesja plenarna, przerwa obiadowa
 • przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa (Leśny Zakład Doświadczalny SGGW)
 • zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelu
 • wyjazd studyjny – kompleks muzeów w Lipcach Reymontowskich
 • możliwość indywidualnego zwiedzania arboretum oraz muzeum Lasu i Drewna w Rogowie
 • uroczysta kolacja

2 dzień / 17.06.2016 (piątek)

 • śniadanie
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • obiad, wykwaterowanie
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy (w godzinach popołudniowych)

Informacje organizacyjne:

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykuły anglojęzyczne w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 13 pkt. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/

Na stronie internetowej konferencji jest dostępny druk oświadczenia, że przesłane opracowanie jest oryginalne i nie było dotychczas publikowane, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres sekretariatu konferencji.

Wymagania redakcyjne:
Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie konferencji oraz na stronie czasopisma. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie | Komunikat 1 | Komunikat 2 | Wzorzec edytorski | Oświadczenie

Komitet naukowy:

 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Mariusz Hamulczuk (przewodniczący)
 • dr inż. Janusz Majewski (wiceprzewodniczący)
 • dr Katarzyna Czech
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr Adam Andrzejuk
 • mgr Łukasz Chryniewicz
 • mgr Kamil Kłusek
 • mgr Iryna Petrovska
 • mgr Łukasz Pietrych
 • mgr Michał Wojtaszek

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
KATEDRA EKONOMIKI ROLNICTWA
I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

II Konferencja Naukowa p.t.

Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Kociszew 09.05.2016

Katedra Ekonomki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych ma zaszczyt zaprosić Państwa na II konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. Konferencja ma być miejscem spotkania się środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 1. Handel i inwestycje zagraniczne
 2. Międzynarodowa polityka ekonomiczna
 3. Międzynarodowe rynki finansowe
 4. Procesy integracyjne na świecie
 5. Migracje międzynarodowe
 6. Globalizacja i problemy globalne w gospodarce światowej

KALENDARIUM KONFERENCJI:

 • Przesyłanie zgłoszenia wraz z abstraktem do 15.04.2016
  (abstrakt opracowania powinien określać problem badawczy i informować o zastosowanych w opracowaniu metodach badawczych)
 • Akceptacja tematu – do 15.04.2016
 • Wpłata konferencyjna – do 15.04.2016
 • Przesyłanie referatów do kolejnych numerów:
  • Zeszyt 2/2016 do 15.04.2016
  • Zeszyt 3/2016 do 15.06.2016
  • Zeszyt 4/2016 (publikacja w języku angielskim) do 15.06.2016
  • Zeszyt 1/2017 do 15.10.2016

WYMAGANIA REDAKCYJNE:

Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu. Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji: www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/

Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: konferencja_msg@sggw.pl

Referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego. Czasopismo jest punktowane 13 pkt.

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

 • Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 790 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, dwie recenzje artykułu, publikację artykułu, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew),
 • Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 200 zł. (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew).

Uwagi dodatkowe:

 • Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji pełna opłata dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 200 zł
 • Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 15.04.2016r. Po. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.
 • Nie ma możliwości publikacji artykułu bez uczestnictwa w konferencji

OPŁATY KONFERENCYJNE:

Opłaty konferencyjne należy kierować na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Subkonto (dopisek: „kod pracy”) 507-20-082500-N-00019-99

TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. imię i nazwisko uczestnika, 2. imię i nazwisko itd….”

ORGANIZACJA KONFERENCJI:

 • rejestracja uczestników – Wydział Nauk Ekonomicznych Kampus SGGW,
 • przejazd uczestników konferencji z Warszawy do Kociszewa,
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • przerwa kawowa,
 • sesja plenarna,
 • przerwa obiadowa,
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

 

Na stronie internetowej konferencji jest dostępny druk oświadczenia, że przesłane opracowanie jest oryginalne i nie było dotychczas publikowane, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres sekretariatu konferencji.

PLIKI DO POBRANIA:

Zaproszenie | Komunikat 1 | Komunikat 2 | Wzorzec edytorski| Oświadczenie]

KOMITET NAUKOWY:

 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – przewodniczący
 • dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan WNE
 • prof. dr hab. Jan Górecki
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr inż. Elżbieta Kacperska – przewodnicząca
 • mgr Michał Wojtaszek – wiceprzewodniczący
 • dr Katarzyna Czech
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr Adam Andrzejuk
 • mgr Łukasz Chryniewicz
 • mgr Kamil Kłusek
 • mgr Iryna Petrovska
 • mgr Łukasz Pietrych

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa

i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

SGGW w Warszawie, blok V pok. 25

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Tel. (022) 5934103 lub (022) 5934102

fax. (022) 5934101,

email: konferencja_msg@sggw.pl