Historia Katedry

Obecna Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych powstała w 2000 roku z połączenia dwóch katedr: Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Katedry Rolnictwa Światowego. Połączenie wynikło z decyzji władz uczelni o zmniejszaniu liczby katedr i zwiększaniu ich liczebności. Katedra dzieli się na trzy zakłady: Zakład Ekonomiki Rolnictwa, Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Zakład Metod Ilościowych. Trzeci z nich został dołączony do katedry w styczniu 2008 roku.

Katedra Ekonomiki Rolnictwa została utworzona w 1953 roku wraz z powstaniem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. W 1970 roku Katedra została włączona do nowoutworzonego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej i przekształcona w Zakład Ekonomiki Rolnictwa.  Po rozwiązaniu Instytutu, w miejsce Zakładu z dniem 01.01.1992 roku została ponownie powołana Katedra Ekonomiki Rolnictwa.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Ekonomiki Rolnictwa był profesor Zenon Tomaszewski, który nią kierował (od 1970 r. Zakładem) do przejścia na emeryturę w 1978 roku. W 1979 roku kierownictwo Zakładu powierzono profesorowi Zbigniewowi Adamowskiemu, który jednocześnie sprawował funkcję dyrektora Instytutu. Od 1987 do 1991 roku kierownikiem Zakładu był docent Zdzisław Kozioł. Po rozwiązaniu Instytutu i powołaniu Katedry, ponownie jej kierownikiem został profesor Z. Adamowski i sprawował tę funkcję do 1993 roku. W latach 1994 – 1996 kierował Katedrą docent Z. Kozioł, zaś w latach 1997 – 1999  dr hab. inż. Stanisław Stańko, profesor SGGW.

W latach 1982 – 1994 w Zakładzie Ekonomiki Rolnictwa prowadzono pod kierownictwem docenta Zdzisława Kozioła kompleksowe badania zespołowe, których wyniki zostały zaprezentowane na  zorganizowanych przez Zakład konferencjach naukowych oraz w następujących publikacjach:

  • Zmiany w czynnikach wytwórczych indywidualnej gospodarki chłopskiej w Polsce a efektywność gospodarowania. Wyd. SGGW, Warszawa 1985,
  • Nowoczesność gospodarowania w rolnictwie chłopskim w Polsce – wyniki badań empirycznych. Wyd. SGGW, Warszawa 1990,
  • Procesy dostosowawcze w rolnictwie chłopskim do gospodarki rynkowej. Wyd. SGGW, Warszawa 1994.

Badania te były prowadzone na bazie empirycznej pochodzącej z ponad 1800 gospodarstw indywidualnych, rozmieszczonych na terenie całego kraju. Dane te, weryfikowane i uzupełniane co kilka lat, stanowiły unikalną bazę informacji o gospodarstwach chłopskich, a zwłaszcza o procesach gospodarczych, jakie w nich zachodziły. Zorganizowanie i przeprowadzenie takich badań zespołowych pozwoliło na zintegrowanie wokół Katedry szerszego zespołu badawczego, dając jednocześnie materiał naukowy dla prac doktorskich, habilitacyjnych, magisterskich oraz wielu artykułów.

Z koncepcją utworzenia równoległej jednostki zajmującej się problematyką rolnictwa światowego wystąpił w roku 1961 docent Stefan Królikowski. Ze względu na zainteresowanie w tym czasie sprawami krajów rozwijających się (okres zdobywania niepodległości przez kraje afrykańskie i in.) jednostka ta miała nosić nazwę Międzyuczelnianego Zakładu Badań Rolnictwa Krajów Rozwijających się i funkcjonować przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Jesienią 1964 roku wniosek Rady Wydziału, proponujący powołanie tymczasowego zakładu w ramach Katedry Polityki Agrarnej, zaakceptował Senat Uczelni oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i z dniem 1 kwietnia 1965 r. zakład został utworzony, a jego kierownictwo objął docent S. Królikowski.

Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z początkiem roku akademickiego 1970/71 nastąpiła reorganizacja szkół wyższych. Zlikwidowano katedry i zakłady, a na ich miejsce powstały instytuty. Zakład przestał istnieć, a jego pracownicy weszli w skład zespołu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej, prowadząc swoje badania i dydaktykę w nowych ramach organizacyjnych.

Organizatorem Zakładu Rolnictwa Światowego w tym instytucie w roku 1976 oraz jego kierownikiem został dr hab. Mieczysław Adamowicz. Od 01.10.1976 r. kierownikiem Zakładu został profesor Bolesław Strużek i jest nim do 01.02.1979 r. Następnie funkcje kierownika pełnił profesor Jan Górecki (1980-1989). 1 lipca 1982 roku w ramach zmian w strukturze uczelni zakład został przemianowany na Katedrę Rolnictwa Światowego.

Pod kierownictwem profesora Góreckiego zakład, a potem katedra, rozwinął się w dużą jednostkę liczącą kilkunastu pracowników. Katedra była w tym czasie głównym wykonawcą i koordynatorem resortowego tematu badań podstawowych „Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i ich powiązania z gospodarką rolno-żywnościową Polski”. Od 1978 roku Katedra publikuje do dziś serię „Problemy Rolnictwa Światowego”.

Od 1990 r. katedrą kierował profesor Henryk Lipiński, a następnie dr hab. Julian Krzyżanowski i dr hab. Henryk Manteuffel, profesor SGGW.

Po połączeniu obu katedr powiększoną katedrą od stycznia 2000 r. do października 2003 kierował dr hab. Stanisław Stańko, profesor SGGW, od listopada 2003 r. do końca 2012 r. prof. dr hab. Henryk Manteuffel, a stycznia 2013 r. dr hab. Maria Parlińska, profesor SGGW.

Nowy Zakład Metod Ilościowych powstał w 2008 roku, po wydzieleniu się z Wydziału Nauk Ekonomicznych nowego Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki. Część pracowników dawnych Katedr Ekonometrii i Statystyki oraz Informatyki pozostała na Wydziale Nauk Ekonomicznym tworząc nowy zakład. Kierownikiem zakładu została powołana prof. dr hab. Ewa Drabik. Od lutego 2010 r. do końca 2012 r funkcję tą pełniła dr hab. Maria Parlińska, prof. nadzw. a od stycznia 2013 r. funkcję tą pełni dr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw.

Począwszy od 2004 roku katedra organizuje corocznie międzynarodowe konferencje o zmiennym tytule, ostatnio pt. „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, poświęcone międzynarodowej, w tym też polskiej na tle międzynarodowym, społeczno-ekonomicznej problematyce rolniczej. Artykuły o takiej tematyce publikowane są w kolejnych tomach „Problemów Rolnictwa Światowego” (seria ta powstała w 1978 r.), polsko- lub anglojęzycznych, w zależności od języka tekstu. Od listopada 2007 pismo w formie kwartalnika zostało włączone jako osobna seria do Zeszytów Naukowych SGGW.


Pracownicy i doktoranci Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 2013 rokPracownicy i doktoranci Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych – 2010 rok