Konferencja 2017

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa – Rogów 8-9 czerwca 2017

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW pragnie serdecznie zaprosić do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej organizowanej w dniach 8-9 czerwca 2017 r. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące globalne i międzynarodowe aspekty gospodarki rolno-żywnościowej:

 • perspektywy i determinanty rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej oraz obszarów wiejskich
 • polityka ekonomiczna i jej wpływ na rozwój gospodarki
 • procesy globalizacji i integracji
 • handel międzynarodowy i przepływy czynników produkcji
 • konkurencyjność i innowacyjność w gospodarce rolno-żywnościowej
 • ceny w agrobiznesie i ich uwarunkowania
 • łańcuch marketingowy żywności
 • konsumpcja i bezpieczeństwo żywnościowe
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki rolno-żywnościowej
 • ekonomiczne aspekty informacji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej
 • znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju sektora oraz obszarów wiejskich
 • zarządzanie zasobami naturalnymi i ocena oddziaływania na środowisko

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszenia – do 31.03.2017
 • Wpłata konferencyjna – do 28.04.2017
 • Przesyłanie referatów do kolejnych numerów Zeszytów Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego:
 • Zeszyt 1/2017 do 30.01.2017
 • Zeszyt 2/2017 do 15.03.2017
 • Zeszyt 3/2017 do 15.06.2017
 • Zeszyt 4/2017 (zeszyt anglojęzyczny) do 15.06.2017
 • Zeszyt 1/2018 do 15.11.2017.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 28.04.2017. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – pełne uczestnictwo w konferencji, koszt: 1050 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego, udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 8.06.2017 na 9.06.2017).

Wariant 2 – publikacja artykułu bez udziału w konferencji, koszt: 790 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego

Wariant 3 – uczestnictwo w konferencji bez referatu, koszt: 490 zł. Opłata obejmuje koszt udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 8.06.2017 na 9.06.2017).

Opłata konferencyjna:

Opłatę konferencyjną, po wcześniejszym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, prosimy wpłacać na konto:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-082500-N00553-99 oraz nazwisko Uczestnika

Ramowy plan konferencji:

1 dzień / 8.06.2017 (czwartek)

 • rejestracja uczestników konferencji – Wydział Nauk Ekonomicznych, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • równoległe sesje tematyczne,
 • przerwa obiadowa,
 • przejazd autokarem uczestników konferencji z Warszawy do Rogowa (Leśny Zakład Doświadczalny SGGW)
 • spotkanie integracyjne przy grillu.

2 dzień / 9.06.2017 (piątek)

 • śniadanie
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • przerwa obiadowa,
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy (w godzinach popołudniowych)

Informacje organizacyjne:

Referaty, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykuły anglojęzyczne w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 13 pkt. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/

Na stronie internetowej konferencji jest dostępny druk oświadczenia, że przesłane opracowanie jest oryginalne i nie było dotychczas publikowane, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres sekretariatu konferencji.

Wymagania redakcyjne:
Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie konferencji oraz na stronie czasopisma. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie | Komunikat 1 | Komunikat 2 | Wzorzec edytorski | Oświadczenie

Komitet naukowy:

 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca)
 • prof. dr hab. Stanisław Stańko
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. inż. Dorota Komorowska

Komitet organizacyjny:

 • dr Anna Górska (przewodnicząca)
 • dr Katarzyna Czech (wiceprzewodnicząca)
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr Adam Andrzejuk
 • mgr Denys Cherevyk
 • mgr Łukasz Chryniewicz
 • mgr Kamil Kłusek
 • mgr Iryna Petrovska
 • mgr Łukasz Pietrych
 • mgr Piotr Pomichowski
 • mgr Przemysław Suchodolski
 • mgr Michał Wojtaszek

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/

 


SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
KATEDRA EKONOMIKI ROLNICTWA
I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

III Konferencja Naukowa p.t.

Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych

Kociszew 19.10.2017

 

Katedra Ekonomki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych ma zaszczyt zaprosić Państwa na III konferencję naukową pt. „Aktualne tendencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych”. Konferencja ma być miejscem spotkania się środowiska naukowego z kraju i zagranicy, którego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zjawisk, procesów i tendencji zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

TEMATYKA KONFERENCJI:

 1. Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie
 2. Konkurencyjność międzynarodowa w warunkach globalizacji
 3. Rolnictwo i przemysł spożywczy w warunkach globalizacji i integracji
 4. Trendy współczesnych procesów globalizacji
 5. Korporacje transnarodowe w gospodarce światowej
 6. Liberalizacja a protekcjonizm w gospodarce światowej
 7. Problemy globalne współczesnego świata

KALENDARIUM KONFERENCJI:

 • Przesyłanie zgłoszenia do 30.09.2017
 • Akceptacja tematu do 30.09.2017
 • Wpłata konferencyjna do 30.09.2017
 • Przesyłanie referatów do kolejnych numerów:

Zeszyt 4/2017 (publikacja w języku angielskim) do 15.10.2017
Zeszyt 1/2018 do 15.11.2017
Zeszyt 2/2018 do 15.03.2018
Zeszyt 3/2018 do 15.06.2018

WYMAGANIA REDAKCYJNE:

Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu. Artykuły powinny być opracowane zgodnie z wymaganiami redakcji: www.wne.sggw.pl/czasopisma/problemy-rolnictwa-swiatowego/

Pełny tekst opracowania w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres email: konferencja_msg@sggw.pl

Referaty po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW Problemy Rolnictwa Światowego. Czasopismo jest punktowane 13 pkt.

KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

 • Wariant 1 – koszt uczestnictwa w konferencji z publikacją wynosi 790 zł, (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, dwie recenzje artykułu, publikację artykułu, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew),
 • Wariant 2 – koszt uczestnictwa w konferencji bez publikacji wynosi 200 zł. (obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie oraz przejazdy autokarem SGGW – Kociszew).

Uwagi dodatkowe:

 • Przy uczestnictwie w konferencji kilku współautorów publikacji pełna opłata dotyczy jednego autora, a dla pozostałych wynosi ona 200 zł
 • Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 10.10.2017 r. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.
 • Nie ma możliwości publikacji artykułu bez uczestnictwa w konferencji

OPŁATY KONFERENCYJNE:

Opłaty konferencyjne należy kierować na konto:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Warszawa

Nr rachunku: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

Subkonto (dopisek: „kod pracy”) 507-20-082500-P00066-99

TYTUŁ: „opłata konferencyjna za 1. imię i nazwisko uczestnika, 2. imię i nazwisko itd….”

ORGANIZACJA KONFERENCJI:

 • rejestracja uczestników – Wydział Nauk Ekonomicznych Kampus SGGW,
 • przejazd uczestników konferencji z Warszawy do Kociszewa,
 • uroczyste otwarcie konferencji,
 • sesja plenarna,
 • przerwa kawowa,
 • sesja plenarna,
 • przerwa obiadowa,
 • kontynuacja obrad w sesjach problemowych,
 • powrót uczestników konferencji do Warszawy.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI:

http://ls.wne.sggw.pl/index.php/842863/lang-pl

Na stronie internetowej konferencji jest dostępny druk oświadczenia, że przesłane opracowanie jest oryginalne i nie było dotychczas publikowane, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres sekretariatu konferencji.

PLIKI DO POBRANIA:

Zaproszenie | Komunikat 1 | Komunikat 2 | Wzorzec edytorski| Oświadczenie

KOMITET NAUKOWY:

dr hab. inż. Jakub Kraciuk, prof. SGGW – przewodniczący
dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan WNE
prof. dr hab. Jan Górecki
prof. dr hab. Stanisław Stańko
dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
dr hab. Dorota Komorowska

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr inż. Elżbieta Kacperska – przewodnicząca
dr Łukasz Pietrych – wiceprzewodniczący
dr Katarzyna Czech – sekretarz
dr Anna Górska
dr inż. Mariusz Hamulczuk
dr inż. Marcin Idzik
dr inż. Zdzisław Jakubowski
dr inż. Tomasz Klusek
dr inż. Paweł Kobus
dr Dorota Kozioł-Kaczorek
dr inż. Elwira Laskowska
dr inż. Janusz Majewski
dr inż. Robert Pietrzykowski
dr inż. Alicja Stolarska
dr Ewa Wasilewska
mgr Adam Andrzejuk
mgr Denys Cherevyk
mgr Kamil Kłusek
mgr Piotr Pomichowski
mgr Przemysław Suchodolski
mgr Michał Wojtaszek

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

dr Katarzyna Czech
mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

SGGW w Warszawie, blok V pok. 21
Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

Tel. (022) 59 34 112, (+48) 512 139 021

Tel. (022) 59 34 103, fax. (022) 59 34 101,

email: konferencja_msg@sggw.pl