Konferencja 2005

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa p.t.

ROLNICTWO I GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA
POLSKI W ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa 4 listopada 2005

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku 10 nowych członków Unii Europejskiej na międzynarodowe stosunki gospodarcze w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym i w Polsce, po przystąpieniu do UE
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie integracji europejskiej
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno – spożywczy.

Program konferencji:

Konferencja będzie miała dwie sesje plenarne, otwierającą i zamykającą, oraz 4 równoległe sesje tematyczne.

Organizacja sesji tematycznych:

Każdy z zespołów autorskich lub pojedynczych autorów ma zarezerwowane około 15 minut na prezentację swojego referatu. W zakończeniu każdego odcinka sesji tematycznych przewiduje się czas na dyskusję. Sale będą wyposażone w rzutniki pisma i aparaturę do prezentacji komputerowych. Porządek wystąpień alfabetyczny według pierwszych liter nazwiska pierwszego autora. Ze względu na udział gości zagranicznych autorzy są zachęcani do przygotowania prezentacji po angielsku.

Miejsce konferencji:

Sala senatu oraz trzy inne sale konferencyjne w pałacu rektorskim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa

Terminarz konferencji:
3 listopada 2005 (czwartek)

16.00 – 20.00 rejestracja i zakwaterowanie uczestników, gości hotelu „Ikar”
Hotel „Ikar” tel. (022) 5933400
20.00 – 21.00 kolacja dla gości hotelu „Ikar”
4 listopada (piątek)

8.30 – 9.30 śniadanie dla gości hotelu „Ikar”
9.00 – 10.00 rejestracja uczestników w pałacu rektorskim
10.00 – 11.00 sesja plenarna otwierająca

Wystąpienia oficjalne:
Jego Magnificencji rektora SGGW
przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW

11.00 – 11.30 przerwa na kawę
11.30 – 13.00 równoległe 4 sesje tematyczne
13.00 – 14.00 lunch
14.00 – 16.30 równoległe 4 sesje tematyczne
16.30 – 17.00 sesja plenarna podsumowująca
17.00 – uroczysta kolacja, klub profesorski w pałacu rektorskim lub sala bankietowa w DS ‚Limba’

Tematyka sesji:

Sesja I. Produkcja rolnicza i przetwórstwo rolne

 • Artyszak A.: Polskie cukrownictwo po wejściu do Unii Europejskiej
 • Cieślik J.: Koncentracja produkcji i przetwórstwa mleka w województwie małopolskim
 • Domagalska-Grędys M.: Co zmieniło się w polskiej produkcji sadowniczej po wejściu do UE? Aspekty produkcyjno-organizacyjno-rynkowe
 • Fijałkowska E.: Zmiany w konkurencji i sytuacji dochodowej polskich gospodarstw rolnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • Kobyłecki J.: Transformacja rolnictwa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej
 • Madras-Majewska B., Majewski J.: Zmiany w pszczelarstwie po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Pieniądz A.: Emerging trends in the European feed industry: challenges for Polish producers
 • Rudenko D. V., Rudenko E. V.: Efficiency of pork production in the countries of Europe and Republic of Belarus
 • Shevelova S.: Wyzwania i szanse dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej Ukrainy w procesie integracji z UE
 • Sytchevnik A.: Konkurencyjność sektora mleczarskiego Białorusi (na przykładzie obwodu grodzieńskiego)
 • Szafrańska M.: Rola banków spółdzielczych w kredytowaniu rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Zmitrevich L.I…: The analysis of economic efficiency of pork production

Sesja II. Polityka rolna i żywnościowa

 • Biernat – Jarka A., Dąbrowski J.: Europeizacja polskiej polityki w stosunku do obszarów wiejskich jako nowe zagadnienie badań naukowych
 • Demyanenko S. I.: Ukrainian agricultural policy in the context of the European integration process
 • Karpik V.: State regulation of agrarian sector in foreign countries
 • Kisiel R., Babuchowska K.: Wpływ płatności bezpośrednich na funkcjonowanie gospodarstw rolnych w Polsce
 • Krzyżanowki J. T.: Niektóre elementy reformy wspólnej polityki rolnej unii europejskiej – 2003
 • Rejman K., Halicka E.: Konsumpcja żywności w Polsce i uczestnictwo w unijnych mechanizmach pomocowych
 • Sawicka J., Pięta P.: Przygotowanie samorządów gminnych do absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie województwa łódzkiego
 • Zawojska A.: EU paying agencies in Poland; first year of experience
 • Zegar J. S.: Integracja europejska a dochody rolników dylematy wyboru

Sesja III. Handel rolny i międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Banaś K.: Kierunki zmian na rynku kurcząt brojlerów w Polsce po rozszerzeniu Unii Europejskiej
 • Czyżewski A., Kułyk P.: Dostosowania na podstawowych rynkach rolnych w Polsce i UE po 1990 roku jako wyznacznik sytuacji po akcesji
 • Darashkevich I.: Interaction between the EU and Belarus herbal markets
 • Hamulczuk M.: Rynek wieprzowiny w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
 • Kraciuk J., Chołajczyk D.: Konsekwencje przystąpienia Polski do strefy euro
 • Lizińska W.: Uwarunkowania eksportu artykułów rolno-spożywczych po integracji z Unią Europejską
 • Łęczycki W.: Prognozowanie skupu mleka z użyciem analizy harmonicznej
 • Matysik R.: Rynek cukru – wybrane charakterystyki pierwszego roku funkcjonowania w Unii Europejskiej
 • Milewski L.: Promocja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
 • Piaskouski P.: Alternative measures of zloty’s exchange rate and Polish agri-food trade
 • Pizło W.: Marketing społeczny w działaniach marketingowych przedsiębiorstwa Danone
 • Stańko S., Stańko A.: Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1990-2004
 • Zawisza S., Wanczura M.: Ecological food in the opinion of speciality shop customers in Bydgoszcz

Sesja IV. Czynnik ludzki w rolnictwie, rolnictwo a środowisko naturalne, rybołówstwo i leśnictwo

 • Drejerska N., Pomianek I. M.: Członkostwo w Unii Europejskiej w opinii jej obywateli
 • Gudkova N.A.: Strategy of human resource management in conditions of market economy
 • Idzik M., Idzik A.: Wizerunek społeczności wiejskich
 • Koreleski D.: Chosen issues concerning rural areas at the beginning of the 21st century
 • Kozhan V. M., Chureina O. I.: Efficiency of resource use as a potential of the agricultural production
 • Łęczycki K. Kozieł G.: Najemna siła robocza w funkcjonowaniu gospodarstw rolniczych w okresie transformacji gospodarczej
 • Marcysiak A.: Oddziaływanie czynników demograficznych i cech gospodarstwa rolnego na zasoby pracy w rolnictwie
 • Sieczko A.: Zmiany w funkcjonowaniu polskiego doradztwa rolniczego
 • Wiatrak A. P.: Kapitał ludzki w procesach zmian rolnictwa polskiego
 • Kacperska E., Karbowiak K.: Perspektywy i możliwości rozwoju turystyki międzynarodowej na świecie i w Polsce
 • Liziński T., Bukowski M.: Efektywność ekonomiczna produkcji rolnej na obszarach polderowych w kontekście ich renaturalizacji
 • Manteuffel Szoege H.: Some problems of the relations countryside / agriculture / environment in Poland
 • Marciniak M.: Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na polskie rybołówstwo
 • Płotkowski L.: Leśnictwo polskie w rok po akcesji do Unii Europejskiej
 • Satoła Ł.: Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Małopolsce – doświadczenia pierwszego roku członkostwa
 • Sobolewska A.: Zmiany w polskim programie rolnośrodowiskowym i ich wpływ na dochody małych gospodarstw rolnych
 • Zieziula J.: Polskie rybołówstwo bałtyckie z perspektywy funkcjono-wania we wspólnej polityce rybackiej Unii Europejskiej

Komitet naukowy:

 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

Komitet organizacyjny:

 • mgr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska (przewodnicząca)
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Jakub Kraciuk
 • mgr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż Janusz Majewski
 • mgr Paweł Piaskowski
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • dr inż. Alicja Stolarska

Sekretariat konferencji:

 • mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
tel. (022)5934102 lub (022)5934103
fax (022)5934101
email: msg2004@alpha.sggw.waw.pl

Konto wpłat:

Bank BPH S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
nr konta: 41 1060 0076 0000 4043 7000 0022
z dopiskiem „50708250001”

Informacje Organizacyjne:

1. Kalendarium konferencji:Przesyłanie kart zgłoszenia i tematów referatów:           30.05.2005
Wpłata konferencyjna:    15.06.2005
Przesyłanie referatów:    30.06.2005
Konferencja:    04.11.2005

Przewidziana jest publikacja referatów konferencyjnych przez Wydawnictwo SGGW w formie recenzowanej monografii zbiorowej. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu wraz z rysunkami, tabelami, spisem literatury i co najwyżej półstronicowym streszczeniem angielskim. Tytuły rysunków i tabel dwujęzyczne (polskie i angielskie). Powinna być podana afiliacja autora(ów). Alternatywnie referaty mogą być napisane po angielsku, wtedy obowiązuje streszczenie polskie.

Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400 zł.

Koszt ten nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji noclegu w hotelu SGGW Ikar położonym na terenie uczelni lub w dalej położonych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt noclegu i śniadania w hotelu Ikar tel. (022) 59 33 700 w pokoju jednoosobowym wynosi 120 zł/doba, w dwuosobowym 80 zł/doba.

Prosimy o potwierdzenie do dnia 14 października 2004 r. w sekretariacie konferencji potrzeby rezerwacji noclegu z datami (czwartek/piątek, piątek/sobota lub tylko niektóre z tych dni). Prosimy także o zgłoszenie potrzeby pomocy w dotarciu z dworca kolejowego, autobusowego lub lotniczego do SGGW.