Konferencja 2004

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pod patronatem Jego Magnificencji Rektora
Profesora Tomasza Boreckiego

AKTUALNE TENDENCJE
W MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKACH GOSPODARCZYCH
W ROLNICTWIE
I GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ

organizowana z okazji jubileuszu
Profesora Jana Góreckiego

Warszawa 26-27 listopada 2004

Profesor Jan Górecki jest postacią szeroko znaną w krajowym i międzynarodowym środowisku ekonomistów rolnictwa. Powszechnie znane są też jego zasługi jako organizatora nauki i wyższego szkolnictwa rolniczego, w roli wieloletniego prorektora i rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W zakresie jego działalności mieści się też wieloletnia praca w międzynarodowych organizacjach rolniczych i służbie zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Jego macierzysta Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych zdecydowała w roku jego jubileuszu, który zbiegł się z rokiem akcesji Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej, zorganizować konferencję naukową na ważne aktualne tematy, leżące jednocześnie w zakresie zainteresowań naukowych Profesora.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym i w Polsce, po przystąpieniu do UE
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Europie
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie integracji europejskiej
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno – spożywczy, w tym szczególnie stosunki handlowe z Rosją i Stanami Zjednoczonymi A. P.

Miejsce konferencji:
Sala senatu w pałacu rektorskim
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa

Komitet naukowy:

 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Henryk Manteuffel Szoege, prof. SGGW (przewodniczący)
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW.

Komitet organizacyjny:

 • mgr inż. Mariusz Hamulczuk
 • mgr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • mgr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Jakub Kraciuk (przewodniczący)
 • mgr inż. Elwira Laskowska
 • mgr inż Janusz Majewski
 • dr inż. Agnieszka Sobolewska
 • mgr inż. Alicja Stolarska

Sekretariat konferencji:

 • mgr Teresa Sawicka

Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
tel. (022)8472902 lub (022)8439041 w. 11159
fax (022)8431031
email: msg2004@alpha.sggw.waw.pl

Informacje Organizacyjne:

1. Kalendarium konferencji:Przesyłanie kart zgłoszenia i tematów referatów:           15.04.2004
Wpłata konferencyjna:    1.06.2004
Przesyłanie referatów:    30.06.2004
Konferencja:    26-27.11.2004

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz dowód wpłaty można przesyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Referaty mogą być przesłane pocztą elektroniczną e-mail: msg2004@alpha.sggw.waw.pl
Dodatkowych informacji udziela sekretariat konferencji pod numerem telefonu: (022)8472902 lub (022)8439041 w. 11159.

2. Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.

3. Koszt udziału w konferencji wynosi 620 zł.

Koszt ten nie obejmuje opłaty ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji służy pomocą w rezerwacji noclegu w hotelu SGGW Ikar położonym na terenie uczelni lub w dalej położonych hotelach Uniwersytetu Warszawskiego. Orientacyjny koszt noclegu i śniadania w hotelu Ikar w pokoju jednoosobowym wynosi 140 zł/doba, w dwuosobowym 80 zł/doba.
Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto:
BPH PBK S.A. O/Warszawa
nr 41106000760000404370000022
z dopiskiem „50708250001”
Uczestnicy konferencji proszeni są o dostarczenie pisemnego upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu z podaniem nr NIP firmy, instytucji.

4. Przewidziana jest publikacja referatów konferencyjnych przez Wydawnictwo SGGW w formie recenzowanej monografii zbiorowej. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron formatu A4 wraz z rysunkami, tabelami, spisem literatury i co najwyżej półstronicowym streszczeniem. Czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza. Afiliacja autora(ów), tytuł referatu, tytuły rysunków i tabel w języku polskim i angielskim, streszczenie w jęz. angielskim. Alternatywnie referaty mogą być napisane po angielsku, wtedy należy przygotować streszczenie w języku polskim. Tekst powinien być dostarczony w formie papierowej i elektronicznej.

Program konferencji do pobrania (format PDF)