Badania

Główna tematyka badań koncentruje się na następujących zagadnieniach:

Zakład Ekonomiki Rolnictwa

 • ekonomika produkcji rolnej,
 • ceny i marże w łańcuchu żywnościowym,
 • powiązanie krajowych rynków rolnych i żywnościowych z rynkami europejskimi i światowymi,
 • handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi (tendencje, ceny, konkurencyjność),
 • instrumenty polityki rolnej i handlowej,
 • prognozowanie w agrobiznesie (krótko-, średnio- i długoterminowe),
 • gospodarka i zarządzanie zasobami nieruchomości,
 • rynek i wycena nieruchomości.

Zakład Metod Ilościowych

 • metody probabilistyczne i ekonometryczne,
 • metody wielowymiarowej analizy danych,
 • matematyczny opis sytuacji konfliktów i kooperacji,
 • teoria informacji, ekonomika informacji,
 • teoria podejmowania decyzji gospodarczych
 • analiza funkcjonowania rynków towarowych, w tym WGT S.A.,
 • wymiana towarowa prowadzona w trybie bezpośrednim,
 • klasyfikacja podmiotów gospodarczych i ich kondycja finansowa (z zastosowaniem sieci neuronowych i szeroko rozumianych metod probabilistycznych).
 • teoria gier, teoria aukcji.

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

 • międzynarodowe stosunki gospodarcze w zakresie gospodarki żywnościowej,
 • ekonomiczne aspekty integracji z Unią Europejską w odniesieniu do agrobiznesu,
 • procesy koncentracji w gospodarce żywnościowej w kraju i na świecie (fuzje, przejęcia, inwestycje bezpośrednie),
 • ekonomika rolnictwa w wybranych regionach Polski i świata,
 • handel rolny i międzynarodowe rynki produktów rolnych i żywnościowych,
 • wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w rolnictwie i gospodarce żywnościowej,
 • ekonomika rolniczych gospodarstw ekologicznych,
 • ekonomiczne aspekty ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami i gospodarowania zasobami naturalnymi w kraju i zagranicą,
 • oddziaływanie na środowisko naturalne procesów i produktów w energetyce i logistyce
 • ekonomika produkcji energii ze źródeł odnawialnych.