Konferencja 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
w ramach Unii Europejskiej
Warszawa 21 października 2011

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską i gospodarką innych krajów.

Tematyka konferencji

 • perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach, w tym Polsce, po przystąpieniu do UE,
 • wpływ rozszerzenia Unii na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej w UE,
 • czynnik ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • związek między rozwojem rolnictwa i zmianami w stanie środowiska naturalnego w procesie ewolucji integracji europejskiej,
 • wpływ akcesji grupy nowych członków Unii na światowy handel rolno-spożywczy.
 • metody ilościowe w zastosowaniu do ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Komitet naukowy

 • prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Miejsce konferencji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Komitet organizacyjny:

 • dr inż. Paweł Kobus (przewodniczący)
 • mgr Marcin Adamczyk
 • mgr Anna Woźniak-Andrzejuk
 • mgr Katarzyna Banasiak
 • mgr Agnieszka Bezat
 • dr Anna Górska
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr inż. Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr hab. inż. Jakub Kraciuk
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Katarzyna Tymieniecka
 • dr Ewa Wasilewska
 • mgr Adam Waszkowski

Sekretariat konferencji:
mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. 225934102 lub 225934103, fax 225934101
email: msg2011@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/

Informacje Organizacyjne

 • Ważne daty
  • przesyłanie kart zgłoszenia (wzór na stronie konferencji) do 20.04.2011
  • wpłata konferencyjna do 20.05.2011
  • przesyłanie referatów do 20.05.2011
  • konferencja 21.10.2011
 • Przewidziana jest publikacja recenzowanych referatów konferencyjnych w formie artykułów w Zeszytach Naukowych SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykułów anglojęzycznych w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 6 pkt.
 • Referaty po recenzjach nadesłane po terminie 20.07.2011 będą opublikowane po konferencji.
 • Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.
 • Koszt udziału w konferencji
  • pełny udział 750 zł
  • uczestnictwo w konferencji bez publikacji 250 zł
  • opłata za publikację bez udziału w konferencji 550 zł

(Wzrost wysokości opłat, w stosunku do roku poprzedniego, wynika z wprowadzania 23% stawki VAT na usługi konferencyjne.)

 • W celu terminowego wystawienia faktury prosimy o przesłanie razem z artykułem zeskanowanego potwierdzania wpłaty.
 • Przedstawione powyżej opłaty dotyczą artykułów, których objętość nie przekracza 10‑ciu stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu: 70 zł za każdą rozpoczętą stronę.
 • Koszt udziału w konferencji nie obejmuje kosztów ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji hotelu.

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa
w ramach Unii Europejskiej”

Decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 01.09.2011. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.

 • W przypadku całkowitej rezygnacji z konferencji przed 01.09.2011 oraz niezgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobierana będzie opłata manipulacyjna 100 zł.
 • W przypadku rezygnacji z konferencji przed 01.09.2011 oraz negatywnej recenzji artykułu do publikacji pobierana będzie opłata manipulacyjna 200 zł.

Konto wpłat:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
z dopiskiem „507-20-08250001 + nazwisko i imię uczestnika″

Wymagania redakcyjne:

Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie internetowej konferencji. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.

Pliki do pobrania

Ulotka

Karta zgłoszenia

Wymagania redakcyjne

Formatka artykułu ze zdefiniowanymi stylami

Komunikat nr 2

Final announcement