Konferencja 2015

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej

Warszawa – Rogów 18-19 czerwca 2015

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004, 2007 i 2013 roku nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską a gospodarką innych krajów.

Tematyka konferencji:

 • perspektywy i determinanty rozwoju rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce i innych krajach,
 • procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i obszary wiejskie,
 • międzynarodowe trendy w konsumpcji żywności, nieżywnościowych produktów agrobiznesu oraz środowiskowych walorów obszarów wiejskich,
 • ryzyko cenowe i dochodowe w gospodarce żywnościowej w warunkach globalizacji,
 • ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju gospodarki leśnej w Polsce i innych krajach,
 • metodyczne aspekty oceny rozwoju gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich,
 • systemy informacyjne w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce żywnościowej,
 • ekonomiczne aspekty zarządzania informacją w procesie globalizacji,
 • kapitał ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie integracji europejskiej.

Komitet naukowy:

 • dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW (przewodnicząca)
 • dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
 • dr hab. Jakub Kraciuk, prof. SGGW
 • dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
 • dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Komitet organizacyjny:

 • dr Ewa Wasilewska (przewodnicząca)
 • dr Anna Górska (wiceprzewodnicząca)
 • dr inż. Mariusz Hamulczuk
 • dr inż. Marcin Idzik
 • dr inż. Zdzisław Jakubowski
 • dr inż. Elżbieta Kacperska
 • dr inż. Tomasz Klusek
 • dr inż. Paweł Kobus
 • dr inż. Dorota Komorowska
 • dr Dorota Kozioł-Kaczorek
 • dr inż. Elwira Laskowska
 • dr inż. Janusz Majewski
 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • dr inż. Alicja Stolarska
 • mgr Adam Andrzejuk
 • mgr Łukasz Chryniewicz
 • mgr Beata Grzejszczyk
 • mgr Kamil Kłusek
 • mgr Iryna Petrovska
 • mgr Łukasz Pietrych
 • mgr Adam Waszkowski

Sekretariat konferencji:

mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. (022)5934102 lub (022)5934103, fax (022)5934101
email: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/

Kalendarium konferencji:

 • Przesyłanie zgłoszeń: do 31.05.2015
 • Wpłata konferencyjna: do 31.05.2015
 • Przesyłanie referatów: do 31.05.2015

Informacje organizacyjne:

Referaty, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane w Zeszytach Naukowych SGGW: Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykuły anglojęzyczne w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 8 pkt.

Referaty przesłane po 15.03.2015, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą opublikowane po konferencji. Na stronie internetowej konferencji jest dostępny druk oświadczenia, że przesłane opracowanie jest oryginalne i nie było dotychczas publikowane, który należy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać na adres sekretariatu konferencji.

Koszty uczestnictwa w konferencji:

Wariant 1 – pełne uczestnictwo w konferencji, koszt: 1050 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego, udziału w konferencji oraz wyżywienia i jednego noclegu (z 18.06.2015 na 19.06.2015).

Wariant 2 – publikacja artykułu bez udziału w konferencji, koszt: 790 zł. Opłata obejmuje koszt wydawnictwa konferencyjnego.

Konto wpłat:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

Numer konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230

W tytule przelewu należy wpisać:

507-20-082500-M00043-99 oraz nazwisko i imię Uczestnika

 

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji:

Ewentualne decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 30.04.2015. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane. W przypadku negatywnej recenzji artykułu opłata nie będzie zwracana.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest możliwe drogą wypełnienia i przesłania na adres sekretariatu konferencji formularza dostępnego na stronie internetowej konferencji.
 • Rejestracja online

Wymagania redakcyjne:
Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie konferencji. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.

Pliki do pobrania:
Zaproszenie | Wzorzec edytorski| Wymagania redakcyjne | Komunikat 1 | Komunikat 2 |Formularz zgłoszenia udziału | Oświadczenie

P R O G R A M K O N F E R E N C J I

W pierwszym dniu konferencji odbędą się dwie sesje plenarne. W drugim dniu planowane są trzy równoległe sesje tematyczne oraz jedna sesja plenarna podsumowująca obrady w sesjach tematycznych. Każdy z Autorów (lub zespołów autorskich) proszony jest o przygotowanie 12 minutowej prezentacji swojego referatu. W każdej z sesji przewiduje się czas na dyskusję po każdym referacie. Ze względu na łączoną tematykę konferencji, referaty podzielono na sesje tematyczne. Wyodrębniono sesję anglojęzyczną bez względu na tematykę. Pozostałe sesje odbędą się w języku polskim.

 

18 czerwca 2015 (czwartek)

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji – hol Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 161 (wejście C od ul. Nowoursynowskiej)

W godz. 9:00 – 14:30 zapraszamy do zwiedzenia Muzeum Uczelnianego SGGW usytuowanego obok sali konferencyjnej (1. piętro)

10:00 – 11:20 Uroczyste otwarcie konferencji, sesja plenarna I – sala konferencyjna Biblioteki Głównej (1. piętro)

11:20 – 11:45 Recital na flet i gitarę – Prof. Jadwiga Kotnowska, Dr Leszek Potasiński

11:45 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:30 Sesja plenarna II – sala konferencyjna Biblioteki Głównej

13:30 – 14:30 Lunch – DS „Dendryt”, Kampus SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 161

14:30 – 16:00 Przejazd uczestników konferencji autokarem z Warszawy do Rogowa – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, ul. Leśna 5a (http://cepl.sggw.pl)

16:00 – 16:30 Zakwaterowanie uczestników konferencji w hotelach Belwederek, Pod Bukiem oraz Jodełka

16:30 – 17:00 Spotkanie przy kawie – hol Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie

17:00 – 18:45 Spacer z przewodnikiem Arboretum (http://arboretum.sggw.pl) lub Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie (http://cepl.sggw.pl/muzeum)

18:45 – 19:30 Czas wolny

19:30 – 24:00 Uroczysta kolacja (bankiet w sali restauracyjnej)

 

19 czerwca 2015 (piątek)

7:30 – 8:30 Śniadanie – Hotel Jodełka

8:30 – 10:30 Trzy równoległe sesje tematyczne

Sesja A1 – Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja B1 – sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja C1 – sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 12:30 Trzy równoległe sesje tematyczne

Sesja A2 – Aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja B2 – sala B Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Sesja C2 – sala C Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

12:30 – 13:30 Plenarna sesja podsumowująca – aula Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 Powrót autokarem uczestników konferencji do Warszawy (16:00 – Dworzec Centralny PKP, 16:30 – Kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166)

 

P R O G R A M S Z C Z E G Ó Ł O W Y

18 czerwca 2015 (czwartek) – SGGW Warszawa

SESJA PLENARNA I 10:00 – 11:20

Prowadzący: Dr hab., prof. SGGW Maria Parlińska

Dr hab., prof. SGGW Jakub Kraciuk

 

Uroczyste otwarcie konferencji, wystąpienia Patronów konferencji i zaproszonych Gości

 1. Prof. dr hab. Alojzy Szymański, JM Rektor SGGW w Warszawie
 2. Dr hab., prof. SGGW Jarosław Gołębiewski, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
 3. Dr hab., prof. SGGW Maria Parlińska, Kierownik Katedry Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych WNE
 4. Prof. dr hab. Karol Kukuła: Porównania międzynarodowe w UE ze względu na wybrane elementy biogospodarki
 5. Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolniczych w krajach UE-15 i w Polsce w latach 2007-2013 w świetle statystyki FADN
 6. Wystąpienie Pana Andrzeja Bartkowskiego – Prezesa grupy Mazurkas: Współpraca z gospodarką

 

SESJA PLENARNA II 12:15 – 13:30

Prowadzący: Dr hab., prof. SGGW Joanna Kisielińska

Dr hab., prof. SGGW Julian Krzyżanowski

 

 1. Pan Kazimierz Porębski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Pomoc samorządu województwa mazowieckiego w rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich
 2. Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska, Dr inż. Dawid Olewnicki: Zmiany w produkcji kwiaciarskiej w wybranych krajach świata
 3. Dr hab. inż. Wiktor Adamus: Las jako złożony system organizacyjno-produkcyjny
 4. Dr hab., prof. UKSW Andrzej Gąsowski: Wspólna Polityka Rolna – czy faktycznie?
 5. Dr hab. Karolina Pawlak: Konkurencyjność zasobowa rolnictwa UE i USA

 

19 czerwca 2015 (piątek) – CEPL Rogów

 

SESJA TEMATYCZNA A1 08:30 – 10:30

Prowadzący: Dr hab. inż. Piotr Kułyk

Dr Dorota Kozioł-Kaczorek

 

 1. Dr hab., prof. SGGW Hanna Dudek, Dr inż. Grzegorz Koszela, Dr Monika Krawiec: The environmental impact of food consumption in the European Union
 2. Mgr inż. Łukasz Zaremba: Analiza harmoniczna szeregów czasowych cen pieczarek na rynku krajowym i w eksporcie
 3. Dr Ewa Jałowiecka: Zmiany konsumpcji papierosów w ujęciu terytorialnym, w latach 1999-2012
 4. Dr inż. Piotr Jałowiecki: Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012
 5. Dr inż. Małgorzata Kołodziejczak: Zróżnicowanie regionalne cen ziemi rolniczej w Polsce i w Niemczech
 6. Mgr inż. Małgorzata Konarska: Spożycie mięsa drobiowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2004
 7. Dr inż. Mariusz Hamulczuk: Analiza cen produktów rolnych na rynkach międzynarodowych – problemy teoretyczne i metodyczne

 

SESJA TEMATYCZNA B1 08:30 – 10:30

Prowadzący: Dr hab. Piotr Bórawski

Dr inż. Janusz Majewski

 

 1. Prof. dr hab. Lilianna Jabłońska, Dr inż. Dawid Olewnicki: Zmiany w polskim handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi w latach 2005-2012
 2. Dr hab. inż., prof. UWM Małgorzata Juchniewicz: Potencjał a pozycja konkurencyjna przemysłu spożywczego w krajach Unii Europejskiej
 3. Dr Anna Rydz-Żbikowska: Współczesne wyzwania dla rolnictwa organicznego na świecie i w Europie na przykładzie Polski
 4. Mgr Paweł Kraciński: Handel zagraniczny jabłkami w UE w kontekście rosyjskiego embargo
 5. Mgr Dorota Janiszewska: Zróżnicowanie uwarunkowań rolnictwa dla produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w krajach Unii Europejskiej
 6. Dr Anna Sytchevnik: Problemy wzrostu wydajności pracy i wynagrodzeń na Białorusi i w innych krajach
 7. Dr Małgorzata Błażejowska: Uwarunkowania rozwoju spółdzielni energetycznych
 8. Dr inż. Waldemar Gostomczyk: Kryteria oceny wartości surowców stosowanych w biogazowniach rolniczych

 

SESJA TEMATYCZNA C1 08:30 – 10:30

Prowadzący: Prof. Mykola Sokolow

Dr inż. Paweł Kobus

 

 1. Prof. Elena Timofti: Developing integrated methodology for estimating economic efficiency of production in agricultural
 2. Dr Daniela Popa, Prof. dr hab. Toma Adrian Dinu: Subsidization system of investment in financial crisis in Romania and Republic of Moldova
 3. Prof. Alexander Maslak, Prof. Mykola Sokolow: Evaluation of the market for organic products in Ukraine
 4. Dr hab., prof. SGGW Mirosław Wasilewski, Dr hab., assoc. prof. Olena Oliynyk, assis. prof. Viktor Adamenko: Financial system and agriculture growth: evidence of Poland and Ukraine
 5. Prof. Mykola Talavyria: Biosocial development economics and environmental management
 6. Mgr Iryna Petrovska: Common Agricultural Policy: perspectives for Ukraine
 7. Dr Sviatlana Kandratsenka: Methodical Aspects of Food Security Monitoring in the Republic of Belarus
 8. Mgr Łukasz Chryniewicz: Changes in the value of exports of agricultural products in selected ACP countries

 

SESJA TEMATYCZNA A2 11:00 – 12:30

Prowadzący: Dr hab., prof. SGGW Hanna Dudek

Dr inż. Marcin Idzik

 

 1. Dr hab. inż. Piotr Kułyk: Uwarunkowania przekształceń finansowego wsparcia rolnictwa UE
 2. Dr hab. Piotr Bórawski: Tendencje w handlu zagranicznym na rynku mleka w Polsce
 3. Mgr inż. Anna Sakowska: Rynek oraz spożycie ryb i bezkręgowców w latach 2003-2013
 4. Mgr inż. Wioleta Sobczak: Zmienność cen hurtowych wybranych gatunków warzyw na polskim rynku
 5. Mgr Michał Wojtaszek: Porównanie międzynarodowej gospodarki żywnościowej na przykładzie Polski i Ukrainy

 

SESJA TEMATYCZNA B2 11:00 – 12:30

Prowadzący: Dr hab. inż., prof. UWM Małgorzata Juchniewicz

Dr inż. Robert Pietrzykowski

 

 1. Dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Dr Aldona Mrówczyńska-Kamińska: Struktura wewnętrzna agrobiznesu a sytuacja dochodowa rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
 2. Dr Anna Sakson: Bezpieczeństwo żywnościowe wybranych państw Ameryki Południowej
 3. Dr Luiza Ossowska: Zróżnicowanie zasobów ziemi rolniczej w krajach Unii Europejskiej
 4. Mgr Michał Gostkowski: Badania regionalnego zróżnicowania struktury wydatków na konsumpcję w Polsce
 5. Dr Lucyna Błażejczyk-Majka: Zmiany strukturalne w rolnictwie starych i nowych krajów członkowskich UE. Podejście regionalne

 

SESJA TEMATYCZNA C2 11:00 – 12:30

Prowadzący: Dr hab. Karolina Pawlak

Dr inż. Mariusz Hamulczuk

 

 1. Dr Andrzej Talarczyk: Bank Danych o Lasach w Polsce na tle baz danych i systemów udostępniania informacji z zakresu leśnictwa w innych krajach
 2. Dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek: Leśnictwo w produkcie krajowym brutto
 3. Dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak: Nadwyżki zatrudnienia w polskim rolnictwie na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
 4. Mgr inż. Edyta Popis: Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego
 5. Dr inż. Janusz Majewski: Potrzeby zapylania roślin uprawnych w UE
 6. Mgr inż. Marzena Przybysz: Produkcja warzyw będących głównym źródłem β-karotenu w Polsce oraz na świecie

 

SESJA PLENARNA PODSUMOWUJĄCA KONFERENCJĘ 12:30 – 13:30

Prowadzący: Dr hab., prof. SGGW Stanisław Stańko

Dr hab., prof. SGGW Maria Parlińska