Konferencja 2012

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne
problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej
Warszawa 19 października 2012

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Ekonomiki Rolnictwa
i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Konferencja, jako międzynarodowa, w zamiarze ma obejmować zakres tytułowy rozszerzony o ekonomiczne konsekwencje akcesji w 2004 roku dziesięciu i w 2007 następnych dwóch nowych członków Unii Europejskiej dla międzynarodowych stosunków gospodarczych w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, w tym stosunków między gospodarką polską i gospodarką innych krajów.

Tematyka konferencji

• perspektywy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w wybranych krajach,
• procesy globalizacji w gospodarce światowej i ich wpływ na rolnictwo i gospodarkę żywnościową,
• wpływ integracji europejskiej na procesy zachodzące w rolnictwie i gospodarce żywnościowej,
• kapitał ludzki i uwarunkowania społeczne w rolnictwie europejskim w procesie ewolucji integracji europejskiej,
• wpływ globalnego kryzysu finansowego na rozwój rolnictwa i gospodarki żywnościowej,
• związek między rozwojem rolnictwa i zmianami w stanie środowiska naturalnego,
• znaczenie nieżywnościowego wykorzystania produktów rolnych dla produkcji i handlu produktami rolnymi,
• ryzyko cenowe i dochodowe w gospodarce żywnościowej w warunkach globalizacji.

Komitet naukowy

• prof. dr hab. Henryk Manteuffel Szoege (przewodniczący)
• dr hab. inż. Joanna Kisielińska, prof. SGGW
• dr hab. Jakub Kraciuk
• dr hab. Julian Krzyżanowski, prof. SGGW
• dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
• dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW

Miejsce konferencji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Komitet organizacyjny:

• dr inż. Janusz Majewski (przewodniczący)
• mgr Marcin Adamczyk
• dr inż. Marcin Bukowski
• mgr Katarzyna Górecka
• dr Anna Górska
• dr inż. Mariusz Hamulczuk
• dr inż. Marcin Idzik
• dr inż. Zdzisław Jakubowski
• dr inż. Elżbieta Kacperska
• dr inż. Tomasz Klusek
• dr inż. Paweł Kobus
• dr inż. Dorota Komorowska
• dr inż. Dorota Kozioł-Kaczorek
• dr inż. Elwira Laskowska
• dr inż. Robert Pietrzykowski
• dr inż. Alicja Stolarska
• dr Ewa Wasilewska
• mgr Adam Waszkowski
• mgr Anna Woźniak-Andrzejuk

Sekretariat konferencji:
mgr Teresa Sawicka
Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
SGGW
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Blok V pok. 25
Tel. 225934102 lub 225934103, fax 225934101
email: msg@sggw.pl
strona www: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje

Informacje Organizacyjne

• Ważne daty
o przesyłanie kart zgłoszenia do 20.05.2012
o wpłata konferencyjna do 20.05.2012
o przesyłanie referatów do 20.05.2012
o konferencja 19.10.2012
• Przewidziana jest publikacja recenzowanych referatów konferencyjnych w formie artykułów w Zeszytach Naukowych SGGW, seria Problemy Rolnictwa Światowego, w tym artykułów anglojęzycznych w specjalnym numerze anglojęzycznym. Czasopismo jest punktowane 6 pkt.
• Referaty po recenzjach nadesłane po terminie 20.07.2012 mogą zostać opublikowane po konferencji.
• Język konferencji: polski i angielski, bez tłumaczenia.
• Warianty i koszt udziału w konferencji
1. Uczestnictwo wraz z referatem (pełny udział) 700 zł
2. Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 250 zł
3. Opłata za publikację bez udziału w konferencji 550 zł
• W celu terminowego wystawienia faktury prosimy o przesłanie razem z artykułem zeskanowanego potwierdzania wpłaty.
• Przedstawione powyżej opłaty dotyczą artykułów, których objętość nie przekracza 10 ciu stron maszynopisu sporządzonego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi. Dodatkowa opłata za przekroczenie limitu: 70 zł za każdą rozpoczętą stronę.
• Koszt udziału w konferencji nie obejmuje kosztów ewentualnego noclegu w Warszawie. Sekretariat konferencji może służyć pomocą w rezerwacji hotelu.

Zasady rezygnacji z udziału w konferencji „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

Decyzje o rezygnacji należy zgłaszać pisemnie na adres sekretariatu konferencji najpóźniej do dnia 01.09.2012. Po tej dacie wniesione opłaty nie będą zwracane.
• W przypadku całkowitej rezygnacji z konferencji przed 01.09.2012 oraz niezgłoszenia artykułu do publikacji w regulaminowym terminie pobierana będzie opłata manipulacyjna 100 zł.
• W przypadku rezygnacji z konferencji przed 01.09.2012 oraz negatywnej recenzji artykułu do publikacji pobierana będzie opłata manipulacyjna 200 zł.

Konto wpłat:

Bank PEKAO S.A. O/Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa
nr konta: 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
z dopiskiem „507-20-08250001 + nazwisko i imię uczestnika oraz wariant uczestnictwa″

Wymagania redakcyjne:

Wzorzec edytorski i szczegółowe wymagania redakcyjne dostępne są na stronie internetowej konferencji. Referaty powinny być napisane w edytorze Word i nie przekraczać 10 stron maszynopisu.


Pliki do pobrania

Formatka artykułu ze zdefiniowanymi stylami

Oświadczenie

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

Wymagania redakcyjne

Conference announcement 2012

Registration form 2012

Komunikat nr 2